Pagdating ng panahon philippines tagalog dvd

posted by | Leave a comment

Ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan.” Tingnan din: Mateo 18:8; 2 Tesalonica 1:8-9; Pahayag ,11; ,15.

pagdating ng panahon philippines tagalog dvd-11pagdating ng panahon philippines tagalog dvd-63pagdating ng panahon philippines tagalog dvd-84

Tinatanggihan nila ang lahat ng mga Kasulatan na nagpapatunay kay Jesucristo bilang Diyos at sa Banal na Espiritu bilang Diyos.Ang organisasyon ng Saksi ni Jehova ay nag-aangkin na sila lamang ang totoo na grupong Kristiano sa buong mundo.Sinasabi nito na ang ibang simbahan maging Katoliko o Protestante ay nagtuturo ng kamalian at bawat taong hindi Saksi ni Jehova ay pupuksain ng Diyos.Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa diyablo at sa kaniyang mga anghel ….Ang mga ito ay pupunta sa kaparusahang walang hanggan.

Leave a Reply

Adult dating sites without registration