Pagdating ng panahon philippines tagalog dvd Free webcam chatting in nairobi exotic free

posted by | Leave a comment

Sa halip, itinuturo nila na ang masasamang tao ay pupuksain at maglalaho na sa pag-iral.

Subalit, ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na may kaparusahang walang hanggan ang masama: Mateo , 46 — “Sasabihin din niya roon sa mga nasa kaliwa: Lumayo kayo sa akin, mga isinumpa.

ITINATANGGI NG MGA SAKSI NI JEHOVA NA SI JESUCRISTO AY MULING NABUHAY SA KATAWAN.

Sa halip, itinuturo nila na ang katawan ni Jesus ay nalusaw na naging hangin. Subalit, ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na ang katawan ni Jesus ay nabuhay na magmuli. Ang espiritu ay walang laman at buto na tulad ng nakikita ninyo sa akin.” Tingnan din — Juan -21; -28; I Corinto 15:6, 14.

Subalit, malinaw na itinuturo ng Biblia na si Jesucristo, ang Anak, ay Diyos.

Halimbawa, sinasabi sa Hebreo 1:8, “Ngunit patungkol sa Anak, sinabi niya: O Diyos, ang iyong trono ay magpakailanman …” Marami pang mga talata na ganito ang itinuturo : Juan 1:1,14; -28; Gawa ; Roma 9:5; Hebreo 1:3,8-9; 2 Pedro 1:1.

Ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan.” Tingnan din: Mateo 18:8; 2 Tesalonica 1:8-9; Pahayag ,11; ,15.

ITINATANGGI NG MGA SAKSI NI JEHOVA NA ANG TAO AY MAY ESPIRITU NA UMIIRAL PAGKATAPOS MAMATAY.

Kanilang inaangkin na isang tanging grupo lamang ng 144,000 na mga saksi ni Jehova ang ipanganganak na muli at mabubuhay na walang hanggan na kasama ng Diyos sa langit; ang iba pang mga saksi ni Jehova ay mananatili dito sa mundo.

Sila ay mula sa bawat bansa, bawat lipi at bawat wika.

Naka-tayo sila sa harap ng trono at sa harap ng Kordero … Pinaglilingkuran nila siya araw at gabi sa kaniyang banal na dako …” Tingnan din: Juan ; ; ; Efeso ; Filipos ; Colosas 3:1; Hebreo 3:1; ; 2 Pedro , 11.

Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman.” Tingnan din: Roma 4:1-4; Galacia ; Tito 3:5.

ITINATANGGI NG MGA SAKSI NI JEHOVA ANG WALANG HANGGANG KAPARUSAHAN NG MASAMA.

Leave a Reply

Adult dating sites without registration